Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаІнформаційні повідомлення26.03.2019, 17:43

Інформаційне повідомлення щодо застосування положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансовими установами в практичній діяльності

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з метою дотримання учасниками ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон) звертає увагу на наступне.

До підприємств, що становлять суспільний інтерес, віднесено підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств.

Отже, до підприємств, що становлять суспільний інтерес, на ринках фінансових послуг, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, відносяться страховики (незалежно від категорії підприємства), недержавні пенсійні фонди та інші фінансові установи, віднесені до категорії великих та середніх підприємств.

В статті 2 Закону визначено такі показники, які використовуються для віднесення підприємств до відповідної категорії (мікропідприємства, малі, середні або великі), як балансова вартість активів, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та середня кількість працівників. При цьому зазначені показники визначаються на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному.

З метою забезпечення дотримання учасниками ринку фінансових послуг Закону, слід зазначити, що показник балансова вартість активів відображається у рядку 1300 Балансу (Звіту про фінансовий стан), чистий дохід від реалізації продукції – у рядку 2000 звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форми яких встановлені наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»», середня кількість працівників – обчислюється відповідно до наказу Державної служби статистики України від 28.09.2005 № 286 «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників».

Наголошуємо, що суб’єкт господарювання самостійно визначає категорію підприємств, до якої він має бути віднесений, за результатами річної фінансової звітності за рік, що передує звітному.

При цьому слід враховувати, що в залежності від категорії підприємства для цілей цього Закону, встановлено вимоги до формування бухгалтерської служби такого підприємства, особливості щодо складання, подання та оприлюднення фінансової звітності, перелік додаткових документів, що подаються разом з фінансовою звітністю, зокрема звіт про управління або консолідований звіт про управління.

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...